Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 069 193 €
Neobežný majetok
17 067 116 €
Obežný majetok
991 553 €
Časové rozlíšenie súčet
10 525 €
Pasíva
18 069 193 €
Vlastné imanie
1 792 969 €
Záväzky celkom
16 009 494 €
Časové rozlíšenie súčet
266 730 €
Výnosy
3 429 368 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 447 585 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 €
Náklady
3 656 410 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 642 666 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
13 744 €
Zisk
-227 042 €
Daň z príjmov
2 611 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-229 653 €
Príjmy3,4 mil. €
Granty a transfery
55,1 %
Nedaňové príjmy
42,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,1 %
Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava
priemer odvetvia*
Výdavky3,1 mil. €
Tovary a služby
45,1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
36,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,3 %
Kapitálové výdavky
4,2 %
Bežné transfery
1,3 %
Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Mlynská dolina 1A
Obec:84227 Bratislava - Karlova Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00179710
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:91 040 Činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby