Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Múzeum mesta Bratislavy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 401 542 €
Neobežný majetok
17 754 496 €
Obežný majetok
555 693 €
Časové rozlíšenie súčet
91 353 €
Pasíva
18 401 542 €
Vlastné imanie
338 656 €
Záväzky celkom
17 988 131 €
Časové rozlíšenie súčet
74 755 €
Výnosy
2 929 989 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
462 237 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 467 752 €
Náklady
2 929 914 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 918 952 €
Zisk
75 €
Daň z príjmov
75 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
0 €
Príjmy2,5 mil. €
Granty a transfery
81,5 %
Nedaňové príjmy
18,1 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,3 %
Múzeum mesta Bratislavy
priemer odvetvia*
Výdavky2,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,7 %
Tovary a služby
24,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,4 %
Kapitálové výdavky
2,8 %
Bežné transfery
0,5 %
Múzeum mesta Bratislavy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Radničná 1
Obec:81518 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00179744
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.7.1973
SK NACE:91 020 Činnosti múzeí
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby