Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Mestské kultúrne centrum

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 547 557 €
Neobežný majetok
2 489 970 €
Obežný majetok
57 221 €
Časové rozlíšenie súčet
366 €
Pasíva
2 547 557 €
Vlastné imanie
213 €
Záväzky celkom
2 547 345 €
Výnosy
821 128 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
183 505 €
Výnosy z finančnej činnosti
637 623 €
Náklady
816 525 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
816 190 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
334 €
Zisk
4 603 €
Daň z príjmov
1 362 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 241 €
Príjmy595,0 tis. €
Granty a transfery
69,0 %
Nedaňové príjmy
29,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,0 %
Mestské kultúrne centrum
priemer odvetvia*
Výdavky563,6 tis. €
Tovary a služby
54,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,1 %
Mestské kultúrne centrum
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Nám. Sv. Michala 3
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00182877
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:1.9.1982
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby