Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 527 648 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 139 149 €
75 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 139 149 €
100 %
99 %
Stavby
953 521 €
84 %
74 %
Pozemky
129 986 €
11 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
48 444 €
4 %
7 %
Dopravné prostriedky
5 250 €
0 %
1 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
1 948 €
0 %
0 %
Obežný majetok
386 978 €
25 %
18 %
Finančné účty súčet
251 415 €
65 %
46 %
Bankové účty
251 308 €
65 %
45 %
Ceniny
107 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
86 701 €
22 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
86 701 €
22 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
86 594 €
22 %
10 %
Ostatné pohľadávky
107 €
0 %
14 %
Zásoby súčet
48 862 €
13 %
15 %
Materiál
48 862 €
13 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
1 522 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 522 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby