Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 290 895 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
847 986 €
66 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
847 986 €
100 %
99 %
Stavby
601 720 €
71 %
74 %
Pozemky
185 060 €
22 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 076 €
3 %
7 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
26 638 €
3 %
1 %
Dopravné prostriedky
6 493 €
1 %
1 %
Obežný majetok
441 552 €
34 %
18 %
Finančné účty súčet
248 209 €
56 %
46 %
Bankové účty
247 823 €
56 %
45 %
Ceniny
386 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
148 255 €
34 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
148 255 €
34 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
147 942 €
34 %
10 %
Ostatné pohľadávky
313 €
0 %
14 %
Zásoby súčet
45 088 €
10 %
15 %
Materiál
45 088 €
10 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
1 357 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 357 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby