Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
3 885 222 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 825 741 €
73 %
86 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 825 741 €
100 %
100 %
Stavby
2 509 843 €
89 %
69 %
Pozemky
213 627 €
8 %
14 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
94 122 €
3 %
5 %
Umelecké diela a zbierky
7 170 €
0 %
0 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
980 €
0 %
3 %
Obežný majetok
1 057 737 €
27 %
14 %
Finančné účty súčet
1 002 548 €
95 %
90 %
Bankové účty
996 857 €
94 %
90 %
Ceniny
3 753 €
0 %
0 %
Peniaze
1 938 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
47 504 €
4 %
4 %
Materiál
44 833 €
4 %
4 %
Tovar
2 670 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
7 685 €
1 %
4 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
7 685 €
1 %
4 %
Iné pohľadávky
5 622 €
1 %
1 %
Odberatelia
2 063 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
1 744 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 744 €
100 %
95 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby