Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov jesene života

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 713 042 €
Neobežný majetok
5 083 226 €
Obežný majetok
628 968 €
Časové rozlíšenie súčet
847 €
Pasíva
5 713 042 €
Vlastné imanie
59 514 €
Záväzky celkom
5 629 754 €
Časové rozlíšenie súčet
23 774 €
Výnosy
5 442 102 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
748 042 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 694 060 €
Náklady
5 456 763 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 686 687 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
754 619 €
Zisk
-14 661 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-14 661 €
Príjmy954,7 tis. €
Nedaňové príjmy
78,0 %
Granty a transfery
18,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,2 %
Domov jesene života
priemer odvetvia*
Výdavky4,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
47,9 %
Tovary a služby
28,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,6 %
Kapitálové výdavky
5,7 %
Bežné transfery
0,4 %
Domov jesene života
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hanulova 7/a
Obec:84401 Bratislava - Dúbravka
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00490873
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.5.1981
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby