Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 147 373 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
814 103 €
71 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
814 103 €
100 %
99 %
Stavby
510 043 €
63 %
74 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
208 258 €
26 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
57 595 €
7 %
7 %
Pozemky
31 714 €
4 %
10 %
Dopravné prostriedky
6 493 €
1 %
1 %
Obežný majetok
333 174 €
29 %
18 %
Pohľadávky spolu
204 204 €
61 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
204 204 €
61 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
204 168 €
61 %
10 %
Ostatné pohľadávky
36 €
0 %
14 %
Finančné účty súčet
110 377 €
33 %
46 %
Bankové účty
110 149 €
33 %
45 %
Ceniny
227 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
18 594 €
6 %
15 %
Materiál
18 594 €
6 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
95 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
95 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby