Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 367 388 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 001 085 €
85 %
78 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 001 085 €
100 %
100 %
Stavby
1 915 068 €
96 %
70 %
Pozemky
28 170 €
1 %
8 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 939 €
1 %
9 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
5 400 €
0 %
5 %
Obežný majetok
364 434 €
15 %
21 %
Finančné účty súčet
245 218 €
67 %
44 %
Bankové účty
245 172 €
67 %
43 %
Ceniny
46 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
64 750 €
18 %
13 %
Materiál
63 819 €
18 %
12 %
Výrobky
932 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
54 466 €
15 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
54 466 €
15 %
40 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
54 021 €
15 %
5 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby