Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec"

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
928 667 €
Neobežný majetok
812 520 €
Obežný majetok
115 727 €
Časové rozlíšenie súčet
420 €
Pasíva
928 667 €
Vlastné imanie
-41 555 €
Záväzky celkom
906 197 €
Časové rozlíšenie súčet
64 025 €
Výnosy
1 242 285 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
402 589 €
Výnosy z finančnej činnosti
839 696 €
Náklady
1 271 176 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
888 654 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
382 522 €
Zisk
-28 891 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-28 891 €
Príjmy382,6 tis. €
Nedaňové príjmy
99,5 %
Granty a transfery
0,5 %
"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec"
priemer odvetvia*
Výdavky800,4 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,5 %
Tovary a služby
27,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
24,1 %
Bežné transfery
0,3 %
"Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec"
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hollého 7
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00611956
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby