Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
4 980 234 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
4 633 756 €
93 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
4 633 756 €
100 %
99 %
Stavby
3 443 056 €
74 %
75 %
Pozemky
1 176 373 €
25 %
10 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
7 500 €
0 %
5 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 827 €
0 %
7 %
Obežný majetok
335 048 €
7 %
16 %
Finančné účty súčet
159 396 €
48 %
46 %
Bankové účty
159 396 €
48 %
45 %
Pohľadávky spolu
94 077 €
28 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
94 077 €
28 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
93 510 €
28 %
11 %
Iné pohľadávky
567 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
81 575 €
24 %
13 %
Materiál
81 575 €
24 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
11 430 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
11 430 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby