Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 223 893 €
Neobežný majetok
2 782 975 €
Obežný majetok
423 214 €
Časové rozlíšenie súčet
17 704 €
Pasíva
3 223 893 €
Vlastné imanie
84 257 €
Záväzky celkom
3 041 077 €
Časové rozlíšenie súčet
98 559 €
Výnosy
5 017 511 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 453 875 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 563 636 €
Náklady
5 018 869 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 554 025 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 464 844 €
Zisk
-1 357 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 357 €
Príjmy1,5 mil. €
Nedaňové príjmy
97,2 %
Granty a transfery
2,8 %
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
priemer odvetvia*
Výdavky3,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,6 %
Tovary a služby
25,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,4 %
Bežné transfery
0,9 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 1291/119
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00632333
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby