Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov pri kríži

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 222 130 €
Neobežný majetok
2 970 427 €
Obežný majetok
250 875 €
Pasíva
3 222 130 €
Vlastné imanie
-24 674 €
Záväzky celkom
3 011 006 €
Časové rozlíšenie súčet
235 797 €
Výnosy
2 951 089 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
506 539 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 436 186 €
Náklady
2 961 884 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 415 989 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
535 387 €
Zisk
-10 795 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-10 795 €
Príjmy646,8 tis. €
Nedaňové príjmy
80,1 %
Granty a transfery
19,9 %
Domov pri kríži
priemer odvetvia*
Výdavky2,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,8 %
Tovary a služby
32,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,7 %
Kapitálové výdavky
1,0 %
Bežné transfery
0,2 %
Domov pri kríži
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pri kríži 26
Obec:84102 Bratislava - Dúbravka
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00641405
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:26.6.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby