Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 635 737 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 288 501 €
79 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 288 501 €
100 %
99 %
Stavby
1 258 617 €
98 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 601 €
2 %
7 %
Dopravné prostriedky
6 534 €
1 %
1 %
Pozemky
3 749 €
0 %
10 %
Obežný majetok
345 815 €
21 %
18 %
Finančné účty súčet
237 183 €
69 %
46 %
Bankové účty
237 076 €
69 %
45 %
Ceniny
107 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
65 396 €
19 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
65 396 €
19 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
64 074 €
19 %
10 %
Ostatné pohľadávky
1 321 €
0 %
14 %
Zásoby súčet
43 236 €
13 %
15 %
Materiál
43 236 €
13 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
1 421 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 421 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby