Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb Leľa

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
713 820 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
539 629 €
76 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
539 629 €
100 %
99 %
Stavby
451 087 €
84 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 625 €
7 %
7 %
Pozemky
33 614 €
6 %
10 %
Dopravné prostriedky
17 268 €
3 %
1 %
Pestovateľské celky trvalých porastov
35 €
0 %
0 %
Obežný majetok
172 661 €
24 %
18 %
Finančné účty súčet
97 567 €
57 %
46 %
Bankové účty
97 485 €
56 %
45 %
Ceniny
83 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
48 266 €
28 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
48 266 €
28 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
48 266 €
28 %
10 %
Zásoby súčet
26 828 €
16 %
15 %
Materiál
26 828 €
16 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
1 531 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 531 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby