Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 344 665 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
971 807 €
72 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
971 807 €
100 %
99 %
Stavby
875 939 €
90 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
72 502 €
7 %
7 %
Pozemky
17 033 €
2 %
10 %
Dopravné prostriedky
6 333 €
1 %
1 %
Obežný majetok
370 452 €
28 %
18 %
Finančné účty súčet
305 111 €
82 %
46 %
Bankové účty
305 111 €
82 %
45 %
Pohľadávky spolu
36 749 €
10 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
36 749 €
10 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
36 325 €
10 %
10 %
Ostatné pohľadávky
424 €
0 %
14 %
Zásoby súčet
28 592 €
8 %
15 %
Materiál
28 592 €
8 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
2 406 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 406 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby