Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Náruč

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 921 233 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 059 311 €
55 %
52 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
666 968 €
63 %
70 %
Príplatky
214 747 €
20 %
19 %
Odmeny
177 596 €
17 %
10 %
Tovary a služby
448 162 €
23 %
27 %
Materiál
279 471 €
62 %
42 %
Energie, voda a komunikácie
113 832 €
25 %
24 %
Služby
47 048 €
10 %
24 %
Rutinná a štandardná údržba
4 114 €
1 %
8 %
Dopravné
3 679 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
19 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
376 588 €
20 %
19 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
262 656 €
70 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
51 106 €
14 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
50 591 €
13 %
10 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
12 235 €
3 %
2 %
Kapitálové výdavky
33 626 €
2 %
2 %
Obstarávanie kapitálových aktív
33 626 €
100 %
100 %
Bežné transfery
3 547 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
3 547 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby