Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov seniorov Lamač

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 101 465 €
Neobežný majetok
877 525 €
Obežný majetok
223 940 €
Pasíva
1 101 465 €
Vlastné imanie
-55 092 €
Záväzky celkom
1 109 212 €
Časové rozlíšenie súčet
47 345 €
Výnosy
2 844 439 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
499 944 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 344 494 €
Náklady
2 871 490 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 357 694 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
513 197 €
Zisk
-27 052 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-27 052 €
Príjmy616,3 tis. €
Nedaňové príjmy
81,3 %
Granty a transfery
18,7 %
Domov seniorov Lamač
priemer odvetvia*
Výdavky2,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
48,2 %
Tovary a služby
33,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,0 %
Kapitálové výdavky
0,7 %
Bežné transfery
0,6 %
Domov seniorov Lamač
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Na barine 5
Obec:84103 Bratislava - Lamač
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00896276
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:29.11.1990
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby