Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
30 197 121 €
Neobežný majetok
25 454 987 €
Obežný majetok
4 712 584 €
Časové rozlíšenie súčet
29 551 €
Pasíva
30 197 121 €
Vlastné imanie
168 911 €
Záväzky celkom
24 893 150 €
Časové rozlíšenie súčet
5 135 060 €
Výnosy
10 490 210 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 949 913 €
Výnosy z finančnej činnosti
29 €
Náklady
10 165 459 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
10 116 224 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
49 235 €
Zisk
324 751 €
Daň z príjmov
131 505 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
193 245 €
Príjmy11,7 mil. €
Nedaňové príjmy
50,6 %
Granty a transfery
49,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
priemer odvetvia*
Výdavky11,1 mil. €
Tovary a služby
63,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
22,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
8,3 %
Kapitálové výdavky
5,6 %
Bežné transfery
0,3 %
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Šafárikovo námestie 3
Obec:81102 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17330190
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.10.1991
SK NACE:96 030 Pohrebné a súvisiace služby
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby