Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
20 121 919 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
15 207 853 €
76 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
15 155 768 €
100 %
99 %
Stavby
8 881 038 €
58 %
75 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 344 002 €
29 %
7 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
1 512 172 €
10 %
5 %
Pozemky
410 038 €
3 %
10 %
Umelecké diela a zbierky
8 519 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
52 085 €
0 %
0 %
Softvér
52 085 €
0 %
0 %
Obežný majetok
4 914 066 €
24 %
16 %
Finančné účty súčet
2 328 460 €
47 %
46 %
Bankové účty
2 328 109 €
47 %
45 %
Ceniny
351 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
1 923 962 €
39 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 923 962 €
39 %
41 %
Ostatné pohľadávky
1 863 540 €
38 %
13 %
Odberatelia
60 422 €
1 %
13 %
Zásoby súčet
661 643 €
13 %
13 %
Materiál
427 092 €
9 %
11 %
Tovar
234 551 €
5 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby