Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 407 068 €
Neobežný majetok
2 679 411 €
Obežný majetok
718 497 €
Časové rozlíšenie súčet
9 160 €
Pasíva
3 407 068 €
Vlastné imanie
547 925 €
Záväzky celkom
2 848 719 €
Časové rozlíšenie súčet
10 424 €
Výnosy
2 774 479 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
580 787 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
2 740 668 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 733 347 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 321 €
Zisk
33 811 €
Daň z príjmov
7 998 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
25 812 €
Príjmy2,9 mil. €
Granty a transfery
76,2 %
Nedaňové príjmy
22,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky2,7 mil. €
Tovary a služby
48,9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
11,9 %
Kapitálové výdavky
5,2 %
Bežné transfery
0,1 %
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Židovská 1
Obec:81515 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30794544
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2004
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby