Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 474 161 €
Neobežný majetok
2 738 073 €
Obežný majetok
723 979 €
Časové rozlíšenie súčet
12 109 €
Pasíva
3 474 161 €
Vlastné imanie
545 405 €
Záväzky celkom
2 924 640 €
Časové rozlíšenie súčet
4 116 €
Výnosy
2 986 388 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
196 340 €
Výnosy z finančnej činnosti
353 €
Náklady
2 991 455 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 982 763 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
8 693 €
Zisk
-5 067 €
Daň z príjmov
3 058 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-8 125 €
Príjmy2,9 mil. €
Granty a transfery
93,2 %
Nedaňové príjmy
6,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,5 %
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
priemer odvetvia*
Výdavky2,9 mil. €
Tovary a služby
49,1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
35,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,1 %
Kapitálové výdavky
2,2 %
Bežné transfery
0,3 %
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Židovská 1
Obec:81515 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30794544
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2004
SK NACE:90 040 Prevádzka kultúrnych zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby