Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dom tretieho veku

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 371 827 €
Neobežný majetok
1 945 063 €
Obežný majetok
425 356 €
Časové rozlíšenie súčet
1 409 €
Pasíva
2 371 827 €
Vlastné imanie
10 615 €
Záväzky celkom
2 294 018 €
Časové rozlíšenie súčet
67 195 €
Výnosy
3 173 016 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
490 148 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 682 868 €
Náklady
3 225 320 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 681 584 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
531 604 €
Zisk
-52 304 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-52 304 €
Príjmy667,0 tis. €
Nedaňové príjmy
73,3 %
Granty a transfery
26,7 %
Dom tretieho veku
priemer odvetvia*
Výdavky2,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,0 %
Tovary a služby
27,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,3 %
Kapitálové výdavky
1,3 %
Bežné transfery
0,2 %
Dom tretieho veku
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Poloreckého 2
Obec:85101 Bratislava - Petržalka
Okres:Bratislava V
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30842344
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 900 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby