Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 168 778 €
Neobežný majetok
1 012 940 €
Obežný majetok
153 141 €
Časové rozlíšenie súčet
2 697 €
Pasíva
1 168 778 €
Vlastné imanie
-1 278 €
Záväzky celkom
1 060 904 €
Časové rozlíšenie súčet
109 152 €
Výnosy
2 006 304 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
85 510 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 920 794 €
Náklady
2 006 628 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 918 220 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
88 407 €
Zisk
-324 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-324 €
Príjmy86,8 tis. €
Nedaňové príjmy
98,4 %
Granty a transfery
1,6 %
Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
54,7 %
Tovary a služby
24,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,5 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná škola, Tematínska ulica č. 2092, Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Tematínska 2092
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31202675
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby