Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Myjava

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
662 320 €
Neobežný majetok
480 242 €
Obežný majetok
167 134 €
Časové rozlíšenie súčet
14 943 €
Pasíva
662 320 €
Záväzky celkom
605 522 €
Časové rozlíšenie súčet
60 130 €
Výnosy
1 942 097 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
116 116 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 825 981 €
Náklady
1 935 136 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 834 124 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
101 011 €
Zisk
6 961 €
Príjmy134,7 tis. €
Nedaňové príjmy
78,4 %
Granty a transfery
20,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,9 %
Základná škola Myjava
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,5 %
Tovary a služby
18,5 %
Bežné transfery
1,3 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Základná škola Myjava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Štúrova 18
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31202802
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby