Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Myjava

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 915 003 €
Neobežný majetok
1 760 676 €
Obežný majetok
149 053 €
Časové rozlíšenie súčet
5 273 €
Pasíva
1 915 003 €
Záväzky celkom
1 910 799 €
Časové rozlíšenie súčet
7 419 €
Výnosy
1 515 711 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
88 595 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 427 116 €
Náklady
1 520 840 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 424 094 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
92 224 €
Príjmy92,7 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola Myjava
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,0 %
Tovary a služby
16,9 %
Bežné transfery
1,1 %
Kapitálové výdavky
0,5 %
Základná škola Myjava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Viestova 1
Obec:90714 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31827691
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1993
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby