Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
741 212 €
Neobežný majetok
641 562 €
Obežný majetok
98 722 €
Časové rozlíšenie súčet
928 €
Pasíva
741 212 €
Vlastné imanie
-26 367 €
Záväzky celkom
763 788 €
Časové rozlíšenie súčet
3 790 €
Výnosy
1 459 631 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
105 592 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 354 039 €
Náklady
1 456 927 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 352 988 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
103 939 €
Zisk
2 704 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 704 €
Príjmy131,3 tis. €
Nedaňové príjmy
78,9 %
Granty a transfery
11,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,8 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,6 %
Tovary a služby
20,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,9 %
Kapitálové výdavky
1,4 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bezručova 66
Obec:91101 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:31870431
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1993
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby