Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
309 539 €
Neobežný majetok
264 270 €
Obežný majetok
44 799 €
Časové rozlíšenie súčet
471 €
Pasíva
309 539 €
Vlastné imanie
119 €
Záväzky celkom
309 420 €
Výnosy
593 543 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
60 440 €
Výnosy z finančnej činnosti
533 103 €
Náklady
593 527 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
530 889 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
62 638 €
Zisk
16 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
16 €
Príjmy61,7 tis. €
Nedaňové príjmy
98,0 %
Granty a transfery
2,0 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky539,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
63,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,8 %
Tovary a služby
9,7 %
Kapitálové výdavky
2,8 %
Bežné transfery
0,9 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pribinova 5
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:34000062
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.7.1993
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby