Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 283 181 €
Neobežný majetok
1 166 169 €
Obežný majetok
116 652 €
Časové rozlíšenie súčet
360 €
Pasíva
1 283 181 €
Vlastné imanie
-29 724 €
Záväzky celkom
1 305 483 €
Časové rozlíšenie súčet
7 422 €
Výnosy
2 301 902 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
177 241 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 124 661 €
Náklady
2 285 620 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 998 742 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
286 878 €
Zisk
16 282 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
16 282 €
Príjmy205,1 tis. €
Nedaňové príjmy
99,5 %
Granty a transfery
0,5 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,5 %
Tovary a služby
20,3 %
Bežné transfery
1,5 %
Kapitálové výdavky
0,3 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Veľkomoravská 12
Obec:91105 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:34008306
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1994
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby