Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 083 626 €
Neobežný majetok
2 870 162 €
Obežný majetok
198 476 €
Časové rozlíšenie súčet
14 988 €
Pasíva
3 083 626 €
Vlastné imanie
-11 011 €
Záväzky celkom
3 091 647 €
Časové rozlíšenie súčet
2 989 €
Výnosy
2 269 085 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
254 622 €
Výnosy z finančnej činnosti
219 €
Náklady
2 278 641 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 214 751 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
63 890 €
Zisk
-9 556 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-9 556 €
Príjmy216,7 tis. €
Nedaňové príjmy
96,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,7 %
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,0 %
Tovary a služby
24,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 967
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35678119
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby