Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 048 311 €
Neobežný majetok
2 787 627 €
Obežný majetok
258 560 €
Pasíva
3 048 311 €
Vlastné imanie
41 106 €
Záväzky celkom
3 001 792 €
Časové rozlíšenie súčet
5 413 €
Výnosy
2 445 750 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
131 469 €
Výnosy z finančnej činnosti
76 €
Náklady
2 450 450 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 358 065 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
89 264 €
Zisk
-4 700 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-4 700 €
Príjmy125,9 tis. €
Nedaňové príjmy
95,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
3,1 %
Granty a transfery
1,7 %
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky2,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,1 %
Tovary a služby
17,0 %
Kapitálové výdavky
2,4 %
Bežné transfery
1,0 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 967
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35678119
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby