Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Centrum I 32

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 947 067 €
Neobežný majetok
2 703 051 €
Obežný majetok
243 240 €
Časové rozlíšenie súčet
777 €
Pasíva
2 947 067 €
Vlastné imanie
-22 340 €
Záväzky celkom
2 942 159 €
Časové rozlíšenie súčet
27 248 €
Výnosy
2 687 672 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
197 303 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
2 691 375 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 581 253 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
106 212 €
Zisk
-3 703 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 703 €
Príjmy258,5 tis. €
Nedaňové príjmy
75,3 %
Granty a transfery
22,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,9 %
Základná škola s materskou školou Centrum I 32
priemer odvetvia*
Výdavky2,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,7 %
Tovary a služby
21,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,2 %
Kapitálové výdavky
2,2 %
Bežné transfery
0,5 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Základná škola s materskou školou Centrum I 32
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Centrum I 32
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:35678127
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby