Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 108 628 €
Neobežný majetok
1 003 677 €
Obežný majetok
101 682 €
Časové rozlíšenie súčet
3 269 €
Pasíva
1 108 628 €
Vlastné imanie
-3 191 €
Záväzky celkom
1 109 435 €
Časové rozlíšenie súčet
2 384 €
Výnosy
1 406 284 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
89 090 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 317 194 €
Náklady
1 403 162 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 311 884 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
91 278 €
Zisk
3 122 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 122 €
Príjmy132,0 tis. €
Nedaňové príjmy
69,1 %
Granty a transfery
28,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,5 %
Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,8 %
Tovary a služby
20,3 %
Bežné transfery
0,8 %
Kapitálové výdavky
0,2 %
Základná škola Podzámska 35, 920 01 Hlohovec
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Podzámska 35
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36078514
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1997
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby