Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
815 887 €
Neobežný majetok
742 047 €
Obežný majetok
73 666 €
Časové rozlíšenie súčet
174 €
Pasíva
815 887 €
Vlastné imanie
-4 843 €
Záväzky celkom
820 561 €
Časové rozlíšenie súčet
168 €
Výnosy
1 106 263 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
101 817 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 004 447 €
Náklady
1 110 078 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 007 507 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
102 571 €
Zisk
-3 815 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 815 €
Príjmy103,7 tis. €
Nedaňové príjmy
99,2 %
Granty a transfery
0,7 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky1,1 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
52,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,3 %
Tovary a služby
18,3 %
Kapitálové výdavky
9,5 %
Bežné transfery
2,0 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:M.R.Štefánika 30
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36080403
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby