Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Vilka Šuleka

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
81 106 €
Neobežný majetok
30 494 €
Obežný majetok
50 238 €
Časové rozlíšenie súčet
374 €
Pasíva
81 106 €
Vlastné imanie
-37 €
Záväzky celkom
69 930 €
Časové rozlíšenie súčet
11 213 €
Výnosy
478 170 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
4 010 €
Výnosy z finančnej činnosti
474 160 €
Náklady
477 931 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
473 166 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 766 €
Zisk
239 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
239 €
Príjmy60,3 tis. €
Granty a transfery
83,0 %
Nedaňové príjmy
17,0 %
Základná škola Vilka Šuleka
priemer odvetvia*
Výdavky475,1 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
60,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,2 %
Tovary a služby
17,6 %
Bežné transfery
0,5 %
Základná škola Vilka Šuleka
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská 165
Obec:92003 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36080420
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:20 - 24
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby