Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
418 005 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
389 339 €
93 %
94 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
389 339 €
100 %
100 %
Stavby
343 484 €
88 %
59 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 611 €
4 %
3 %
Dopravné prostriedky
11 275 €
3 %
0 %
Pozemky
10 998 €
3 %
16 %
Umelecké diela a zbierky
6 971 €
2 %
0 %
Obežný majetok
28 618 €
7 %
6 %
Finančné účty súčet
28 232 €
99 %
79 %
Bankové účty
18 741 €
65 %
71 %
Ceniny
9 491 €
33 %
1 %
Pohľadávky spolu
350 €
1 %
15 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
350 €
1 %
14 %
Ostatné pohľadávky
350 €
1 %
1 %
Zásoby súčet
36 €
0 %
5 %
Materiál
36 €
0 %
3 %
Časové rozlíšenie súčet
48 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
48 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby