Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
475 284 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
286 907 €
60 %
60 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
241 949 €
84 %
82 %
Príplatky
28 948 €
10 %
12 %
Odmeny
16 011 €
6 %
6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
101 593 €
21 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
72 358 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
15 452 €
15 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
12 694 €
12 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
1 089 €
1 %
2 %
Tovary a služby
76 937 €
16 %
17 %
Materiál
34 682 €
45 %
22 %
Služby
23 595 €
31 %
43 %
Energie, voda a komunikácie
13 859 €
18 %
21 %
Cestovné náhrady
1 846 €
2 %
1 %
Dopravné
1 480 €
2 %
2 %
Rutinná a štandardná údržba
1 179 €
2 %
8 %
Nájomné za nájom
296 €
0 %
4 %
Kapitálové výdavky
9 500 €
2 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
9 500 €
100 %
100 %
Bežné transfery
348 €
0 %
0 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
348 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby