Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná umelecká škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
102 098 €
Neobežný majetok
55 036 €
Obežný majetok
45 842 €
Časové rozlíšenie súčet
1 221 €
Pasíva
102 098 €
Vlastné imanie
-6 180 €
Záväzky celkom
108 279 €
Výnosy
708 046 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
34 377 €
Výnosy z finančnej činnosti
673 669 €
Náklady
723 840 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
688 179 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
35 660 €
Zisk
-15 793 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-15 793 €
Príjmy34,4 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
Výdavky671,3 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
62,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,6 %
Tovary a služby
12,6 %
Bežné transfery
2,6 %
Kapitálové výdavky
1,3 %
Základná umelecká škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Obrancov mieru 356
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36124699
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 520 Umelecké vzdelávanie
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby