Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 655 062 €
Neobežný majetok
1 497 513 €
Obežný majetok
151 264 €
Pasíva
1 655 062 €
Vlastné imanie
-1 417 €
Záväzky celkom
1 540 062 €
Výnosy
1 393 804 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
88 941 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 304 864 €
Náklady
1 396 260 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 318 728 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
77 532 €
Zisk
-2 456 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 456 €
Príjmy75,6 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Základná škola Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky1,3 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
21,1 %
Tovary a služby
17,9 %
Kapitálové výdavky
1,4 %
Bežné transfery
0,7 %
Základná škola Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Odborárska 10
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36125148
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby