Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 805 072 €
Neobežný majetok
2 715 770 €
Obežný majetok
86 309 €
Časové rozlíšenie súčet
2 993 €
Pasíva
2 805 072 €
Vlastné imanie
-49 900 €
Záväzky celkom
2 842 182 €
Časové rozlíšenie súčet
12 790 €
Výnosy
2 354 734 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
192 778 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 161 956 €
Náklady
2 344 244 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 158 593 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
185 651 €
Zisk
10 490 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
10 490 €
Príjmy236,1 tis. €
Nedaňové príjmy
76,0 %
Granty a transfery
14,3 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,7 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,0 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
56,5 %
Tovary a služby
23,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,4 %
Kapitálové výdavky
0,5 %
Bežné transfery
0,4 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Laca Novomeského 11
Obec:91108 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčín
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36126551
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby