Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Dubnica nad Váhom

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
259 274 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
130 757 €
50 %
61 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
111 507 €
85 %
82 %
Odmeny
13 300 €
10 %
6 %
Príplatky
5 950 €
5 %
12 %
Tovary a služby
80 111 €
31 %
15 %
Služby
28 674 €
36 %
37 %
Materiál
23 508 €
29 %
26 %
Energie, voda a komunikácie
16 999 €
21 %
20 %
Rutinná a štandardná údržba
10 856 €
14 %
14 %
Cestovné náhrady
60 €
0 %
0 %
Dopravné
14 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
48 071 €
19 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
32 510 €
68 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
10 311 €
21 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
3 139 €
7 %
11 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
2 111 €
4 %
2 %
Bežné transfery
336 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
336 €
100 %
98 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby