Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
6 992 €
Obežný majetok
6 257 €
Časové rozlíšenie súčet
735 €
Pasíva
6 992 €
Vlastné imanie
637 €
Záväzky celkom
6 354 €
Výnosy
128 754 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
7 220 €
Výnosy z finančnej činnosti
121 535 €
Náklady
129 491 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
122 271 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 220 €
Zisk
-736 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-736 €
Príjmy7,2 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
Výdavky121,5 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
41,5 %
Tovary a služby
40,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,4 %
Bežné transfery
1,2 %
Centrum voľného času Nové Mesto nad Váhom
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Štúrova 31
Obec:91501 Nové Mesto nad Váhom
Okres:Nové Mesto nad Váhom
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nové Mesto nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36129488
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby