Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum voľného času Myjava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 456 €
Obežný majetok
1 321 €
Časové rozlíšenie súčet
135 €
Pasíva
1 456 €
Vlastné imanie
-9 645 €
Záväzky celkom
11 101 €
Výnosy
150 159 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
25 053 €
Výnosy z finančnej činnosti
125 088 €
Náklady
153 487 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
128 084 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
25 402 €
Zisk
-3 328 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-3 328 €
Príjmy27,3 tis. €
Nedaňové príjmy
91,8 %
Granty a transfery
8,2 %
Centrum voľného času Myjava
priemer odvetvia*
Výdavky125,1 tis. €
Tovary a služby
42,6 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
40,8 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,1 %
Bežné transfery
0,5 %
Centrum voľného času Myjava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Dolná štvrť 368/23
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Myjava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36129933
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:5 - 9
Dátum vzniku:1.7.2002
SK NACE:85 590 Ostatné vzdelávanie i. n.
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby