Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 611 498 €
Neobežný majetok
2 376 055 €
Obežný majetok
204 970 €
Časové rozlíšenie súčet
30 473 €
Pasíva
2 611 498 €
Vlastné imanie
-30 775 €
Záväzky celkom
2 575 390 €
Časové rozlíšenie súčet
66 883 €
Výnosy
2 865 717 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
203 882 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 661 834 €
Náklady
2 876 188 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 759 452 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
116 736 €
Zisk
-10 471 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-10 471 €
Príjmy290,7 tis. €
Nedaňové príjmy
70,7 %
Granty a transfery
29,3 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,4 %
Tovary a služby
21,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,1 %
Kapitálové výdavky
1,7 %
Bežné transfery
1,6 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Čsl.armády 22
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36159042
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1998
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby