Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 852 662 €
Neobežný majetok
1 674 441 €
Obežný majetok
147 172 €
Časové rozlíšenie súčet
31 048 €
Pasíva
1 852 662 €
Vlastné imanie
-31 089 €
Záväzky celkom
1 860 310 €
Časové rozlíšenie súčet
23 441 €
Výnosy
2 310 096 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
82 069 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 228 028 €
Náklady
2 311 925 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 251 689 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
60 236 €
Zisk
-1 828 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 828 €
Príjmy110,6 tis. €
Nedaňové príjmy
97,5 %
Granty a transfery
2,5 %
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
priemer odvetvia*
Výdavky2,2 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
59,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
22,3 %
Tovary a služby
17,0 %
Bežné transfery
0,8 %
Kapitálové výdavky
0,4 %
Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Kúpeľná 2
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36165620
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1999
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby