Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 929 896 €
Neobežný majetok
2 760 411 €
Obežný majetok
141 023 €
Časové rozlíšenie súčet
28 462 €
Pasíva
2 929 896 €
Vlastné imanie
-33 065 €
Záväzky celkom
2 860 633 €
Časové rozlíšenie súčet
102 328 €
Výnosy
2 583 897 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
207 853 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 376 044 €
Náklady
2 576 867 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 452 544 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
124 323 €
Zisk
7 030 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
7 030 €
Príjmy214,7 tis. €
Nedaňové príjmy
98,9 %
Granty a transfery
1,1 %
Základná škola
priemer odvetvia*
Výdavky2,4 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,3 %
Tovary a služby
24,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,3 %
Bežné transfery
1,7 %
Kapitálové výdavky
0,8 %
Základná škola
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Májové námestie 1
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36165638
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1999
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby