Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DUMAT - mestská príspevková organizácia

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
6 620 846 €
Neobežný majetok
6 285 405 €
Obežný majetok
332 345 €
Časové rozlíšenie súčet
3 096 €
Pasíva
6 620 846 €
Vlastné imanie
220 934 €
Záväzky celkom
6 399 912 €
Výnosy
1 748 060 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
479 288 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 268 772 €
Náklady
1 786 612 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 775 325 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 287 €
Zisk
-38 552 €
Daň z príjmov
1 008 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-39 560 €
Príjmy1,4 mil. €
Granty a transfery
66,4 %
Nedaňové príjmy
24,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
9,5 %
DUMAT - mestská príspevková organizácia
priemer odvetvia*
Výdavky1,4 mil. €
Tovary a služby
66,9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
18,5 %
Kapitálové výdavky
7,5 %
Poistné a príspevok do poisťovní
7,0 %
Bežné transfery
0,2 %
DUMAT - mestská príspevková organizácia
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Bratislavská 435/12
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:36293962
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:3.6.1997
SK NACE:68 320 Správa nehnuteľností na základe poplatkov alebo zmlúv
Odvetvie:Činnosti v oblasti nehnuteľností

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby