Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
178 396 €
Neobežný majetok
48 106 €
Obežný majetok
130 290 €
Pasíva
178 396 €
Vlastné imanie
-12 761 €
Záväzky celkom
191 157 €
Výnosy
1 706 931 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
120 943 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 585 988 €
Náklady
1 698 562 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 649 999 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
48 563 €
Zisk
8 369 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
8 369 €
Príjmy163,8 tis. €
Nedaňové príjmy
74,1 %
Granty a transfery
17,4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8,6 %
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
priemer odvetvia*
Výdavky1,7 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
57,1 %
Tovary a služby
21,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,0 %
Kapitálové výdavky
1,2 %
Bežné transfery
0,3 %
Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Školská 49
Obec:01004 Žilina
Okres:Žilina
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilina
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37810901
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 200 Základné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby