Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 675 703 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
957 430 €
57 %
57 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
794 607 €
83 %
83 %
Odmeny
102 321 €
11 %
6 %
Príplatky
60 501 €
6 %
10 %
Tovary a služby
357 609 €
21 %
20 %
Materiál
183 755 €
51 %
44 %
Služby
64 623 €
18 %
23 %
Rutinná a štandardná údržba
47 847 €
13 %
10 %
Energie, voda a komunikácie
44 675 €
12 %
22 %
Cestovné náhrady
16 436 €
5 %
1 %
Dopravné
273 €
0 %
1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
334 928 €
20 %
21 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
239 549 €
72 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
63 632 €
19 %
19 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
29 979 €
9 %
9 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
1 767 €
1 %
2 %
Kapitálové výdavky
19 938 €
1 %
1 %
Obstarávanie kapitálových aktív
19 938 €
100 %
98 %
Bežné transfery
5 799 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
5 799 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby