Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Hollého č.3, 92001 Hlohovec

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
149 709 €
Neobežný majetok
116 061 €
Obežný majetok
33 638 €
Časové rozlíšenie súčet
11 €
Pasíva
149 709 €
Vlastné imanie
-7 002 €
Záväzky celkom
152 931 €
Časové rozlíšenie súčet
3 780 €
Výnosy
542 341 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
43 080 €
Výnosy z finančnej činnosti
499 261 €
Náklady
539 586 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
494 222 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
45 363 €
Zisk
2 755 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 755 €
Príjmy40,5 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Materská škola Hollého č.3, 92001 Hlohovec
priemer odvetvia*
Výdavky488,2 tis. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
58,6 %
Tovary a služby
20,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
20,3 %
Bežné transfery
0,4 %
Materská škola Hollého č.3, 92001 Hlohovec
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hollého 3
Obec:92001 Hlohovec
Okres:Hlohovec
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Hlohovec
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:37838636
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.4.2002
SK NACE:85 100 Predškolská výchova
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby